Dato: Torsdag d. 17. marts 2016

Sted: Mosbjerg Spejdercenter, Elmevej 6 i Mosbjerg. 

Tid: kl. 19.00- ca. 21.30

 

Dagsorden:

a. Valg af dirigent og referent

b. Beretning fra divisionsledelsen 

c. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse 

d. Behandling af indkomne forslag:

a. Nedlæggelse af VV’ernes rejsefond

b. Lejer af divisionens landbrugsjord er desværre gået konkurs, og aftalen forventes opsagt af kurator. Divisionsledelsen gives bemyndigelse til en eller flere af følgende muligheder: 

i. Der findes en ny lejer af landbrugsjorden. 

ii. Der gennemføres forhandlinger med kurator omkring et evt. køb af landbrugsjorden der støder op til divisionens stykke. Accept af en sådan handel kan godkendes af gl’erne. 

iii. Der indgås aftale med en kommende køber af landbrugsjorden der støder op til divisionens stykke, omkring leje af jorden i forbindelse med afholdelse af jamborette.   

c. Divisionsledelsen gives bemyndigelse til en opdeling af divisionens og spejdercenterets økonomi, samt oprettelse af et udvalg, der fremadrettet vil varetage spejdercenterets drift, som en enhed under divisionen, men med eget økonomi ansvar. Fastsættelse af beløb for reparationer, samt større og mindre ombygninger, der kan foretages uden godkendelse fra divisionsrådet.   

e. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:

a. forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år

b. beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.

f. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år.

g. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29.2.

h. Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen

i. Valg af revisor og revisorsuppleant

j. Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps' kredsrepræsentanter i Friluftsrådet

k. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. § 50, og tilsvarende, tilknyttet divisionen

l. Eventuelt.

 

Forslag til behandling under pkt. d, skal være divisionscheferne i hænde senest d. 10. marts 2016.

loader
mar
21

21.03.2019 19:00 - 20:00